0961152266

Nho đỏ Nam Phi

95.000

To quả, ngọt lắm, không có tí hạt nào nên đảm bảo ăn bon miệng cực kì.

n

Có chăng thì cuống hơi se ~15% nhưng đảm bảo không ảnh hưởng tí nào đến chất lượng đâu .